P-M analýza

technika analýzy jevu jako poruchy, procesní selhání na základě fyzikálních principů a objasnění mechanismu těchto jevů vzhledem ke čtyřem vstupům (zařízení, materiál, lidé a postupy). Technika je vhodná pro zkrocení chronických ztrát.

Charakteristika nástroje a použití

Zabývá se ztrátami pocházejícími z množství komplexních, vzájemně závislých  příčin nezkrotných problémů odolávajících mnoha pokusům je vyřešit.

Pokud je výskyt ztrát či selhání na úrovni 5-10%, je nejdříve nutné využít konvenční metody. K P-M přistupujeme až posléze.

Kroky P-M analýzy

1. Objasni jev

Stratifikuj (rozvrstvi) jev podle typu. Porozumění jevu vyžaduje prostudovat: jak se projevuje, kdy nastává. Nehádej, neteoretizuj. Pečlivě rozliš jednotlivé typy jevu a variabilitu ve výskytu na různých druzích zařízení.

2. Prozkoumej související fyzikální principy

Analyzuji problém ohledně fyzikálních zákonů a principů, které ho řídí. Popiš: jak se problém projevuje - mechaniku jeho vytvoření. Nepopisuj ho pomocí možných příčin.

Např. táhlo pístu ve válci se zasekl v půli z několika důvodů. Fyzikální analýza popisuje, co se skutečně stalo fyzikálními termíny: odpor pístu proti pohybu je větší než jeho dopředná síla.

3. Identifikuj podminky vytvářející problém

Přesně označ všechny podmínky, které konzistentně vedou k výskytu problému. Jaké podmínky musí být přítomny, aby se problém projevil? 

Např. u vzduchového válce, jsou dvě příčiny, které způsobují problém: (1) hnací síla pístu je nízká. (2) Odpor pístu proti pohybu je vysoký.

4. Zvaž vstupy produkce

Prozkoumej vztah mezi podmínkami potvrzenými v minulém kroku a vstupy výroby (zařízení, materiál, lidé, postupy). Systematicky zaznamenej všechny faktory relevantní k těmto podmínkám.

Např. pokud hnací síla táhla je slabá, vzduch nemůže dosáhnout pístu. V takovém případě může být tlak vzduchu nízký, vzduchová trubice může být nefunkční, může zde být ucpávka nebo únik v spoji, nebo může vzduch ucházet vevnitř ve válci vlivem mnoha možných abnormalit v pouzdře, těsnicím kroužku, těsnění, objímce, atd.

Všechny tyto faktory by měly být zaevidovány a prozkoumány

5. Stanovte optimální podmínky

Na základě skutečných objektů, výkresů a standardů stanov optimální podmínky pro každý příčinný faktor. Ideálně, za jakých podmínek, jsou-li, tento problém vůbec nenastane? 

Např. jsou standardní hodnoty pro podmínky procesu identifikovány? Existují postupy, které zaručí, že nastanou?

6. Prozkoumejte metody měření

Stanovte nejspolehlivější způsob meření rozdílu mezi příčinnými podmínkami a jejich ideálními hodnotami.

7. Identifikuj nedostatky

Sestav seznam všech faktorů, které se odklánějí od optima a každé nahodilé úniky nebo abnormality. Využijt metody identifikované v minulém kroku, prozkoumejte relevantní procesy, mechanismy a identifikuj všechny podmínky odchylek.

8. Formulujte a Implementujte plán zlepšení

Sestav plán implementace pro nápravu každé odchylky a kontroly a eliminace jejího opakování.

Shrnutí klíčových bodů

Kroky 1-4 = první fáze P-M analýzy: kroky 3 a 4 - nutno pozorovat skutečná zařízení na reálném místě. 3D modely jsou velmi užitečné, je-li provoz zatím jen na papíře.

Chronické ztráty jsou často způsobeny faktory, které jsou opakované přehlíženy. Nepřehlížejte ŽÁDNÝ faktor týkající se vazby mezi podmínkami, za kterých vzniká problém a vstupy produkce. Nezavrhujte názory druhých.

V druhé fázi P-M analýzy je klíčové stanovit optimální podmínky nebo standardy a zkontrolovat, jak se odchylují od  skutečné situace. 

Např. Nelze stanovit nápravná opatření, neznáte-li optimální hodnoty fyzikálních veličin (viskozitu, koncentraci, pH, zrnitost, vlhkost) a standardní hodnoty faktorů, které je ovlivňují (teplota, tlap, stupeň vakua, rychlost toku, kapacitu toku). To samé platí pro výkonnost, přesnost, kapacitu, aj. u  strojů.

Také nepodceň nástroje a techniky měření pro stanovení rozdílů mezi optimem a realitou.

2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku