Slovníček výkonného podniku

Co je to: "Asset management"?

Řízení aktiv

Jedná se o poměrně náročnou a významnou část managementu organizace. Řízením aktiv (míněno většinou fixních) se snažíme s maximální efektivitou spravovat aktiva tak, aby jejich provozování generovalo maximální přidanou hodnotu. AM se nezaměřuje na řízení nehmotných aktiv (např. patentů, brandu firmy, atd.).V tomto kontextu AM rozlišuje:

  1. (operating) asset - provozní aktivum, které generuje přidanou hodnotu (firemní vůz k nákladní přepravě)
  2. liability - aktivum, které negeneruje přidanou hodnotu, naopak ji snižuje (firemní vůz osobní)


Pojem "asset" (= aktivum), tedy neodpovídá přesně tomu, jak tento termín využívá např. účetnictví v ČR. Jedno a totéž fixní (tj. hmotné dlouhodobé) aktivum může být jak "asset", tak "liability" podle účelu používání. Tomu by měl odpovídat i způsob správy aktiva. Řízením aktiva se pak rozumí řízení fází jeho životního cyklu (viz obr.) Firemní aktiva se často sdružují to tzv. skupin aktiv, které mají společná pravidla pro řízení, např.:

  • pozemky, půda
  • budovy
  • infrastruktura
  • stroje a zařízení

Správný AM lze tedy chápat jako úsilí o splnění 2 základních cílů:
  1. správná správa aktiv (= aby byla aktiva efektivně provozovatelná, tj. schopná poskytovat definovanou službu)
  2. správné provozování aktiv (= aby jejich provozování přinášelo plánovaný efekt prostřednictvím poskytovaných služeb)
Aktiva mají být tedy spravována tak, aby mohla při provozování plnit definovanou službu reagující na potřeby zákazníka (interního či externího). Zároveň je úroveň aktiv omezována jak legislativními předpisy (interními i externími), tak zdroji (např. schváleným rozpočtem, dostupností úvěrů, lidskými zdroji,...)
AM tedy důsledně odděluje náklady (a případné výnosy) správy a provozování aktiv (i špatně spravované aktivum může za jistých okolností přinášet zajímavé zisky z provozování, ale přesto se tím jeho správa nestává efektivní, např. vzhledem k střednědobým či dlouhodobým poklesum výnosů provozování nedobře udržovaného aktiva). Toto platí samozřejmě i naopak (velmi dobře spravovaná aktiva + nekvalitní provozování).
Pro návrh opatření a změn v rámci zvýšení efektivity AM je tedy potřebné tyto 2 části managementu sledovat odděleně, ale řídit je jako jeden smysluplný celek.
2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku