Mé kurzy

Zobrazit: icons

Během 20 leté praxe se seznam kurzů, které praktikuji "nenápadně" vyšplhal přes 40. Tady jsou:

Ekonomické kurzy

1. Ekonomika a Finance pro neekonomy

Ekonomická gramotnost u THP zaměstnanců se ukazuje být stěžejní pro efektivní fungování podniku. Nejen ekonom, ale opravdu téměř každý ovlivňuje ekonomiku firmy svou prací. V řadě případů fungují jinak rozhodování lidí v: nákupu, obchodu, zásobování, plánování, kvality, vývoje, technologie či výrobě, když si uvědomují fungování kapitálu a ekonomických principů.

2. Finanční analýza podniku

Pro vyšší (ale i střední) management je významnou kompetenční schopností dovednost analyzovat firemní ekonomiku a finance či porozumět těmto údajům a umět je efektivně vztáhnout ke svým rozhodnutím.

3. Sestavování rozpočtů

Firma potřebuje k efektivnímu plánování svých aktivit pracovat s rozpočty. A to jak s celkovým, tak obchodním, výrobním, marketingovým, vývojovým či správním. To je již dnes často úlohou spolupráce lidí napříč firemní strukturou, nikoli jen práce ekonomů.

4. Activity Based Costing

Které produkty Vás nákladově "zabíjí", a na kterých skutečně vyděláváte, když režijní náklady vyvolané výrobou dané skupiny výrobků mohou "přebít" zdánlivě příznivý vliv přímých nákladů. Jedno z řešení, které pomůže je metoda ABC, která přece jen rozděluje režii trochu objektivnějším způsobem

Obecné manažerské kurzy

5. Tvorba firemní strategie

Strategie existuje nejen na vrcholové úrovni pro celou firmu, ale jsou potřeba i dílčí strategie: výrobní, nákupní, marketingová, strategie údržby, atd. Jak takové strategie tvořit, a které nástroje se k tomu hodí, si ukážeme v tomto manažerském kurzu.

6. Procesní řízení

O procesním řízení bylo řečeno a napsáno mnoho, ale víte, jak opravdu procesně firmu řídit, co to přináší a jaké nástroje k tomu použít, aby výsledek nebyl spíše formální? Jak procesy řídit, zlepšovat, ale i měřit a vyhodnocovat?

7. Projektové řízení

Tento kurz se zaměřuje zejména na praktické dovednosti v řízení projektů a to, už ve schopnosti správně definovat zadání a rozsah projektu, řídit ho ve fázích a etapách, překrývat fáze bez výrazného zvýšení rizik a efektivně koordinovat zdroje, stejně jako ekonomicky i technicky vyhodnocovat průběh i uzavření projektu.

8. Řízení změn

Efektivní řízení změn v organizaci vyžaduje nejen správně a vhodně stanovený záměr a dobře připravit struktury pro jeho implementaci, ale také dostatečně zohlednit lidský faktor a nastavit firemní kulturu (tj. i aspekty jako symboly, příběhy, rutiny, kontrolní systémy, struktury pravomocí či organizační struktury) potřebné k "posunu paradigmatu",tj. změny toho, co je pokládáno za samozřejmé a zažité a co přitom chceme změnit.

Řízení rizik

9. Podnikové řízení rizik

RM ve firmách se často stále nachází v ne zcela systematicky uchopeném stavu. Ne, že by firmy vůbec neuměly pracovat s riziky, ale vytvořit systém práce s riziky, který není příliš formální a je účinný a efektivní, není ještě samozřejmostí. Co se zde osvědčuje? Co již jinde funguje?

10. Procesní FMEA

Procesní FMEA je v řadě firem již zavedeným nástrojem. V poslední páté verzi standardu AIAG, je řada užitečných novinek. Jak s nástrojem efektivně pracovat, nejen "kvůli auditu", ale zejména v reálném řízení rizik?

11. FMEA návrhu (produktu)

DFMEA (produktu/návrhu) je v řadě firem již zavedeným nástrojem. V poslední páté verzi standardu AIAG, je řada užitečných novinek. Jak s nástrojem efektivně pracovat, nejen "kvůli auditu", ale zejména v reálném řízení rizik?

12. Systémová FMEA

Systémová FMEA je v řadě firem na rozdíl od DFMEA a PFMEA trochu opomíjeným nástrojem. Je však stěžejní pro dobré fungování obou. V poslední páté verzi standardu AIAG, je řada užitečných novinek. Jak s nástrojem efektivně pracovat, nejen "kvůli auditu", ale zejména v reálném řízení rizik?

Soft skills

13. Time management (efektivní řízení času)

Kurz řízení času není žádnou velkou novinkou, přesto řada z nás má ještě určité rezervy a často se setkávám s potřebou to osobní zvyklosti, které nám v tom brání, změnit. Jak efektivně řídit čas nejen pracovní, ale i osobní, aby tvořil systém, v kterém se dá nejen efektivně pracovat, ale hlavně dosáhnout určité kvality života zahrnující nejen práci, ale i koníčky, přátele, rodinu, sport atd.

14. Zvládání stresu

Stres je náš tichý zabiják. Kolik schopných lidí díky němu ztratilo výkon, zdraví a někdy i chuť cokoli podnikat. Syndrom vyhoření je vážný problém dnešní doby. Jaké jsou možnosti zvládání stresu? Ať již dlouhodobého či krátkodobého. Fungují totiž oba zcela jinak.

15. Efektivní řízení porad

Pokud důvěrně znáte stav, kdy po 2 hodinové poradě je jediným smysluplným závěrem porady termín další porady, pak Vám netřeba vysvětlovat, o co zde půjde. Jak stanovit cíle porady, připravit se na ni, ukočírovat osobnosti i "osobnosti" a nestrávit tím příliš času?

16. Řízení zájmových skupin

Oblast klíčová pro všechny strategické záměry. Kdo jsou klíčový "stakeholders" našeho záměru? Jak ovlivńují projekt/záměr? Jaké jsou efektivní způsoby komunikace s různými skupinami? Co kde funguje, a co nikoliv? Liší se přístup podle moci a odbornosti? Jak?

Řízení lidí

17. Vedení týmů

O týmové práci je napsáno mnoho. Často se ale firmy soustředí na formalistické znaky týmové práce a někdy zapomenou, že smyslem byl výkon. Jak efektivní týmy vytvořit, uřídit, nevyhořet a nedopustit zbytečný formalismus? Kdy v týmu potřebujeme kreativitu a kdy naopak silnou technologickou kázeň a tlak na rychlý a bezchybný průběh?

18. Vedení lidí a jak se stát se leaderem

Řízení lidí a vedení lidí má jeden zásadní rozdíl. Tím je cílené zapojení jejich vlastního potenciálu, který chtějí uplatnit. Jak to udělat a jak usměrňovat aktivity k firemním cílům? Jak pracovat s různými osobnostmi a v různých prostředích (např. malá firma × korporát)?

19. Výrobní manažer

Kurz věnovaný řízení výroby ve výrobní firmě. Kombinuje "měkké" a "tvrdé" dovednosti a respektuje specifika, které často mají jednotlivé oblasti průmyslu. Zahrnuje tedy jak technickou stránku manažera (řízení výroby, logistiky a kvality), tak řízení lidí.

20. Mistr výroby

Speciální kurz pro mistry výroby zahrnující měkké i tvrdé dovednosti. Jednání s lidmi, motivace, zvládání emocí, atd., ale i dílenské plánování, základy řízení kvality, ekonomické aspekty rozhodování mistra (např. vhodné výrobní dávky a jejich pořadí a dopad na firmu) a další.

Řízení produkce

21. Interní logistika

Interní logistika je naprosto klíčovou oblastí pro efektivní fungování výroby. V řadě případů je právě ona zodpovědná, za ztráty výkonnosti i v případě technologicky velmi dobře zvládnutých výrobních provozů. Jak ji ale uřídit? Je specifická (tj. pro různé firmy, různá řešení)? Bude to znít možná překvapivě, ale praxi říká, že ano. Úspěšné firmy věnují velkou péči vybudování svého vlastního specifického systému interní logistiky a řízení výroby.

22. Řízení dodávek a zásob

Tato oblast má poměrně významné dopady na efektivitu a ekonomické výsledky firmy. Řeší často zcela rozporuplné požadavky na spolehlivě zdrojově zajištěnou výrobu, efektivní nákup a minimalizace kapitálu vázaných v zásobách a to s požadavkem na vysokou flexibilitu a to často v nestabilních podmínkách.

23. Řízení toku (a nástroj hodnotový tok)

Value Stream Mapping (mapování hodnotového řetězce) Základní technika štíhlé výroby. Na jejím základě mohou být imlementovány změny ve výrobním systému. Aplikuje se na výrobní provoz nebo jeho část.

24. Plánování výroby

Plánování výroby je klíčovým procesem ve výrobní firmě. Někdy je redukováno na otázku výběru "nejepšího" plánovacího softwaru. K efektivnímu plánování však patří mnohem víc.

Řízení jakosti

25. 8D Report

Metodika řešení problémů použivaná firmamy jako: National Semiconductor, Shell či Toyota. Klíčové je zaměřovat se na fakta, ne na názory. Pracovat v týmu Disciplinovaně pátrat po faktech v procesu.

26. Řešení problémů (stanovení kořenových příčin)

Řešení problémů a stanovení kořenových příčin je stěžejní součástí řady nástrojů. Víte, že kromě klasických nástrojů 5x proč a Ishikawova diagramu existuje ještě silnější metoda P-M analýza, která je vhodná na technologické typy problémů, kde klasické nástroje mají omezené výsledky. V kurzu procvičíme všechny 3 nástroje.

27. Six Sigma 1 - DMAIC

DMAIC je základní fázový přístup k řešení projektů Six Sigma

28. Six Sigma 2 - základní statistické metody

Základní statistické nástroje postačující k jednodušším Six Sigma projektům.

29. Six Sigma 3 - pokročilejší statistické metody

Pokročilejší statistické metody rozšiřující možnosti zlepšování procesů v Six Sigma projektech

30. Six Sigma 4 - DOE (plánování experimentu)

DOE = Design of Experiment je obast z metodiky Six Sigma umožňující aplikovat pokročilé projekty zlepšování.

31. SPC - Statistické řízení procesů

Metodologie pro monitorování procesu a identifikaci speciálních příčin variace a signál pro potřebu nápravných opatření tam, kde je to potřeba. SPC spoléhá na „regulační diagramy“

32. MSA - analýza měřicího systému

Analýza měřicího systému je základní požadavek funkčního systému řízení jakosti. Přesto zde nalezneme v praxi mnoho nedostatků. Zajimavé je, že řadu z nich není tak obtížné odstranit.

33. QFD - Quality Function Deployment

QFD = Quality Function Deployment = metoda transformace požadavků na znaky jakosti. Stěžejní metoda při návrhu či zlepšování nového produktu. Funguje na 4 úrovních, z nichž ty nižší uplatníte i při návrhu procesu.

34. FTA - Failure Tree Analysis

FTA = Fault Tree Analysis. Deduktivní metoda analyzující efekty spouštěcích poruch a událostí v komplexním systému. Je výborným nástrojem odhalení potenciálních nedostatků ve fázi návrhu a vývoje nového produktu/procesu nebo systému. Skvěle doplňuje nástroj FMEA

Štíhlá výroba

35. Základy štíhlé výroby

Základní kurz, který osvětlí zaužívané principy štíhlé výroby aplikované u těch nejlepších firem a umožní zapojení zaměstnance do kolektivu štíhlé firmy.

36. Štíhlý návrh produktů

Přístup k návrhu vycházející z principů: - Opravdová inovace vždy vychází z jednoduchosti. - Váš první návrh není nikdy nejlepší, druhý a třetí jen krok na cestě k úspěchu. - Problém nespočívá tolik ve vývoji nových myšlenek, ale v opuštění starých. (J.M.Keynes) - Největší nepřítel zítřejšího úspěchu je někdy dnešní úspěch.

37. Návrh výrobního layoutu

Výrobní layout (uspořádání strojů, zařízení a pomůcek ve výrobě a návrh toků) je jedním z kritických prvků projektu nové výroby. A často koncepční chyby v jeho realizaci mají velmi závažné důsledky na výkonnost a efektivitu výroby. Jak fungují efektivní techniky návrhu výrobního layoutu?

38. SMED (rychlé přeseřízení)

Single Minute Exchange of Die = changover = C/O Důležitá aktivita v Lean Production sloužící zejména k dosažení větší flexibility a kratší doby dodání. Smyslem je snížit dobu seřízení zařízení, což vede k: a) zvýšení disponibilní doby výroby (tento efekt se využívá občas, když není tlak na flexibilitu, ale na kapacitu) b) zvýšení flexibility a zkrácení doby dodání (klíčový efekt při velké četnosti vyráběných typů)

39. TPM (totálně produktivní údržba)

TPM je přístup k údržbě, vyvinutý v Japonsku, umožňující firmě dosáhnout téměř 100% využitelnosti strojů a zařízení ve vztahu k potřebě. Na aktivitách spojených s údržbou strojů a zařízení podílejí všechna oddělení a všichni pracovníci podniku.

40. Kanban (tažné výrobní systémy)

Kanban = karta, je označení tažného systému řízení výrobního toku. Je neuvěřitelné v kolika podobách a na jakých místech se tento princip dá použít. Jeden z velkých nešvarů je však "kopírování toho co funguje jinde" do vlastního systému bez zvážení odlišných parametrů výrobního systému. Často je třeba kanban navrhnout koncepčně zcela jinak i ve velmi podobných výrobách. Jak na to?

41. Poka-Yoke (chybuvzdorné nápady)

Poka-Yoke = vyhnout se chybě = mistake proofing, je technika prevence lidských chyb na pracovišti, která brání vniku chyby a nebo zabraňuje přeměnit chybu na vadu (neshodu)

42. Kaizen (systém zlepšování)

Kaizen je koncept kontinuálního zlepšování, který by měl zahrnovat všechny firemní funkce a úrovně. Jaká jsou však specifika fungování v našich podmínkách, které se od japonských (odkud koncept pochází) výrazně liší.

Ostatní

43. Čtení výkresové dokumentace

Potřeba porozumět výkresové dokumentaci rozhodně dnes není doménou jen návrhářů, ale potřebujeme ji u techniků, kvalitářů, mistrů, občas i obchodníků projednávající technické detaily s klientem, ale i u vybraných operátorů. Pro "úspěch kurzu" je stěžejní soustředit se na srozumitelnost, jednoduchost výkladu a příklady.

44. Normování a měření práce

S potřebou stanovit výkonnostní normy se setkává každý podnik. Víte ale, že existují různé způsoby stanovení normy vhodné pro různé situace? Kromě klasického odměření času jsou to i techniky eliminující plýtvání či umožňující stanovit normu pracoviště, které zatím existuje jen "na papíře".

45. APQP a PPAP

Advanced Product Quality Planing = pokročilé techniky plánování kvality, které mají za cíl včasnou identifikaci požadovaných změn, vyhnout se pozdním změnám a to při optimální nákadovosti. Production Part Approval Process = proces schvalování vyráběných dílů

46. SQL - práce s databází pro potřeby manažera

Významnou schopností manažera je pracovat s daty. Schopnost "vytáhnout si sám a rychle, co zrovna potřebuji" a nespoléhat se "až mi to přetížené IT oddělení dodá" k tomu jistě patří. SQL jazyk slouží k "vytahování dat" z databází. Tedy jeho část, kterou se zde budeme zabývat. Návrhy databází necháme programátorům, nás budou zajímat jen rychlá data, vytažená z libovolného informačního systému na principu relační databáze (tj. v podstatě z každého)
2007 - 2024 © small logo Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku